• Rundgang durch das Museum

  • Freunde Museum Franz Gertsch

  • Führungen

  • Kinderatelier

  • artcafé

2016

Künstlergespräch: Franz Gertsch

Künstlergespräch: Franz Gertsch im Gespräch mit Anna Wesle